skip to Main Content

Hoefzorg gevestigd te (2022 GB) Haarlem aan de Klipperkade 4, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel van Amsterdam onder nummer 66054060, BTW nummer: NL002099132B90, telefoonnummer: 06-18658851, e-mailadres: hoefzorg@gmail.com, website: www.hoefzorg.nl.

Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Behandeling:
Het bekappen van het paard of de ezel volgens de ISNHCP/AANHCP-richtlijnen.

Behandelovereenkomst:
Een overeenkomst op basis van een inspanningsverbintenis waarbij cliënt om een bekapbeurt van patiënt verzoekt en Hoefzorg dit verzoek honoreert, dan wel het aanbod van Hoefzorg om een bekapbeurt van patiënt te starten welk aanbod cliënt al dan niet stilzwijgend aanvaardt.

Cliënt:

De patiënteigenaar en/of aanbieder van de patiënt.

Hoefzorg:
De eigenaar van Hoefzorg gevestigd te (2022 GB) Haarlem aan de Klipperkade 4.

Patiënt:
Het voor een bekapbeurt aangeboden paard.

Algemeen

Op alle overeenkomsten tot bekappen door Hoefzorg zijn onderhavige Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij vooraf schriftelijk nadrukkelijk anders is overeengekomen. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat Hoefzorg een aanbod van cliënt om patiënt te bekappen.

Acceptatie kan zowel plaatsvinden door middel van een bevestigingse-mail, WhatsApp, sms of telefonisch van de afspraak voor een bekapbeurt dan wel het starten van een bekapbeurt. Hoefzorg is gerechtigd om aan de acceptatie nadere voorwaarden of beperkingen te stellen. In geval een ander dan de eigenaar een patiënt ter beschikking stelt aan Hoefzorg voor een bekapbeurt dan wordt de bekapbeurt door Hoefzorg verricht onder de aanname dat deze persoon of dit bedrijf namens de eigenaar gemachtigd is om patiënt ter beschikking te stellen. Indien blijkt dat deze persoon of dit bedrijf niet beschikt over de vereiste machtiging of achteraf blijkt dat de eigenaar van patiënt de machtiging betwist, is hij jegens Hoefzorg gehouden de verplichtingen uit de behandelovereenkomst na te komen.

Locatie

Het bekappen vindt plaats op locatie waar de patiënt zich bevindt.

Uitvoering van de werkzaamheden

Bij de uitvoering van de werkzaamheden van het bekappen is de cliënt gehouden zorg te houden voor een werkplek en omstandigheden welke de veiligheid, alsmede het welzijn van zowel Hoefzorg alsook de patiënt zoveel redelijkerwijs mag worden verwacht, waarborgt. Op uitdrukkelijke wens van cliënt, en niet eerder dan na overleg met Hoefzorg waarin de risico’s en gevolgen van de beëindiging worden besproken, kan het bekappen op voorhand worden beëindigd. In dat geval is Hoefzorg in geen geval aansprakelijk voor eventuele schade en kosten als gevolg van de voortijdige beëindiging.

Zonder gehouden te zijn tot betaling van enige schade dan wel kosten kan Hoefzorg de bekapbeurt voortijdig staken indien het vertrouwen tussen Hoefzorg en cliënt dan wel patiënt dermate ernstig is verstoord dat Hoefzorg een werkbare situatie niet meer aanwezig acht, Hoefzorg zich op het standpunt stelt dat (verdere voortzetting van) het bekappen van haar redelijkerwijs niet kan worden verlangd omdat er geen redelijke kans meer is op een succesvolle bekapbeurt. In dat geval is cliënt te allen tijde gehouden de tot dan toe verrichte werkzaamheden aan Hoefzorg volledig te voldoen.

Betaling

De betaling dient onmiddellijk na oplevering van de werkzaamheden contant of met pin te geschieden. In uitzonderingsgevallen kan na keuze van Hoefzorg besloten worden om via bankoverschrijving betaald te worden. Deze betaling dient binnen 14 dagen na de bekapbeurt voldaan te worden. Hoefzorg is gerechtigd om €6,50 administratiekosten in rekening te brengen bovenop het verschuldigde bedrag.
De meest recente tarieven voor het laten bekappen door Hoefzorg staan vermeld op de website van Hoefzorg. De genoemde tarieven zijn inclusief 21% BTW. Hoefzorg is gerechtigd om jaarlijks, met ingang van 1 januari, haar tarieven aan te passen.

Het afzeggen van afspraken

Het annuleren van afspraken van bekapbeurten kan tot 24 uur van te voren kosteloos gebeuren.
Wordt de afspraak op dezelfde dag of binnen 24 uur afgezegd, dan zullen de kosten van een volledige bekapbeurt in rekening worden gebracht. Niet of te laat geannuleerde afspraken, het niet nakomen of vergeten van afspraken worden eveneens 100% doorberekend.

Aansprakelijkheid

Een uitdrukkelijke voorwaarde voor het ontstaan van enige aansprakelijkheid Hoefzorg is dat cliënt Hoefzorg zonder uitstel na het (moeten kunnen) constateren van een tekortkoming dit schriftelijk en gedetailleerd meldt bij Hoefzorg voor zover mogelijk vergezeld met een rapport van een onafhankelijke deskundige.

Vergoeding van indirecte schade is te allen tijde uitgesloten, waaronder in ieder geval wordt begrepen maar niet beperkt tot: gevolgschade, gederfde winst, gederfde omzet, gemiste besparingen, reputatieschade, schade door (bedrijfs)stagnatie, claims van derden en overige indirecte schade. Voorgaande aansprakelijkheidsbeperkingen komen te vervallen in geval van opzet dan wel bewuste roekeloosheid van Hoefzorg. Iedere aanspraak op vergoeding van schade of overige aanspraak uit welke hoofde dan ook komt te vervallen ingeval cliënt de door Hoefzorg voorgeschreven instructies of handelingen niet of op onjuiste wijze heeft opgevolgd.

Toepasselijk recht en forumkeuze

Op alle overeenkomsten tussen Hoefzorg en Cliënt is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit de (behandel)overeenkomst zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter bij de rechtbank te Haarlem.

Back To Top